Contact

jamnagar

કલેકટર ઓફીસ
જીલ્લા કલેકટર ઓફીસ,
જીલ્લા સેવા સદન,
શરૂ સેક્શન રોડ,
જામનગર - ૩૬૧૦૦૨, ગુજરાત

આપાતકાલીન

જિલ્લા હેલ્પલાઈન
કોલ : +૯૧ ૨૮૮ ૧૦૭૭

જિલ્લા EOCs હેલ્પલાઈન નં.
કોલ : +૯૧ ૨૮૮

બચાવ અને રાહત ના કમિશનર
કોલ : ૧૦૭૦

નામ હોદ્દો સંપર્ક
શ્રી રવિ શંકર, આઈ.એ.એસ કલેકટર, જામનગર +૯૧ ૨૮૮ ૨૫૫૫૮૬૯
collector-jam@gujarat.gov.in
શ્રી રાજેન્દ્ર સરવૈયા નિવાસી અધિક કલેકટર +૯૧ ૨૮૮ ૨૫૫૦૨૮૪
addl-coll-jam@guajarat.gov.in
નામ હોદ્દો સંપર્ક