પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

District Collector Office

Jilla Seva Sadan,
Sharu Section Road,
Jamnagar,
Gujarat - 361002

8:30 A.M To 5:30 P.M
+91 288 2555869

Holiday Calendar

 
રજાઓ અને બિન કામદાર શનિવાર